Annons

Linnea Dubois, Johannes Nathell och Clara Falkenek från Fria Moderata Studentförbundet efterlyser en mer proaktiv EU-hållning från regeringen.

Bild: Tom Samuelsson, John Norell och Sara Ängfors.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Regeringen måste få ordning på sin EU-strategi

För att öka Sveriges inflytande i EU måste regeringen bli mindre reaktiva och mer proaktiva. Det behövs en ny uppdaterad EU-strategi med en tydlig vision fast förankrad i en grundläggande tro på frihet, demokrati och marknadsekonomi. Det skriver Linnea Dubois, Johannes Nathell och Clara Falkenek från Fria Moderata Studentförbundet.

Nu är det ungefär en månad kvar tills Sverige tar över ordförandeklubban i EU. Ordförandeskapet utgör en unik möjlighet för Sverige att sätta en svensk prägel på EU-agendan framgent.

Förutsättningarna torde vara goda med den nya regeringen på plats. M är och har historiskt sett varit djupt engagerade och drivande i Europapolitiken och L utmålar sig gärna som riksdagens EU-vänligaste parti. Även KD har börjat engagera sig mer i EU-frågor efter deras succéval till Europaparlamentet 2019.

En ny EU-linje behövs

Nu är det upp till regeringen att bevisa att de menar allvar med sitt engagemang för Europa. Det behövs en ny linje i den svenska EU-politiken. Därför har Fria moderata studentförbundet tagit fram en ny rapport, där vi stakar ut en ny borgerlig riktning, både på kort och lång sikt. 

Endast ett starkt EU kan säkra fred, frihet och marknadsekonomi när Kina och Ryssland gör intrång på den europeiska kontinenten. Genom anslutningsförhandlingar med aspirerande medlemsländer kan EU sprida den liberala demokratins idéer, och välkomna in nya länder i samarbetet. Utvidgningen av EU och främjandet av europeisk integration av västra Balkan och Ukraina är en viktig del av EU:s fortsatta arbete. 

Frihandel ger styrka

En förutsättning för att EU ska kunna vara en garant för fred, frihet och marknadsekonomi är att EU är en stark ekonomisk kraft. Detta säkerställs genom frihandel mellan dels medlemsländerna, dels med omvärlden. Den inre marknaden behöver stärkas och fördjupas. Sverige måste därför under ordförandeskapet ta initiativ till en strategisk agenda med målet att minska regelbördan. Det bör även vara prioriterat att återuppta förhandlingar och sluta fler frihandelsavtal.    

Klimatfrågan är ett globalt problem och bör regleras på EU-nivå för att inte missgynna konkurrensvillkor på och utanför den inre marknaden. För att EU även fortsättningsvis ska vara ledande i det globala klimatarbetet  måste utsläppshandelssystemet blir mer konkurrensfrämjande och kombineras med tillväxtreformer och faciliterande infrastruktur.

Värna demokratins roll

De politiska ansvarsmekanismerna i EU:s institutioner måste stärkas. Det krävs mer transparens i Kommissionens arbetsprocess för att värna ett demokratiskt beslutsfattande. Sverige behöver även förbereda sig på kommande omförhandlingar av EU:s styrande fördrag, där långtgående idéer om ökad centralisering och befogenheter väntas föreslås. Här behöver Sverige bli en konstruktiv försvarare av subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen snarare än en nej-sägare. I linje med detta behöver även EU-domstolens utrymme att bedriva judiciell aktivism begränsas. 

EU grundades i syfte att bibehålla fred genom frihandel. EU bör kännetecknas av en mellanstatlig federation med suveränitet för de enskilda medlemsländerna på många politikområden med en tydligare vertikal maktdelning. Vissa områden, såsom säkerhets-, försvars- och utrikespolitik samt handel på den inre marknaden, bör beslutas centralt. I övrigt bör beslut fattas så nära individen som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen

Öka Sveriges inflytande

För att öka Sveriges inflytande i EU måste regeringen bli mindre reaktiva och mer proaktiva. Det behövs en ny uppdaterad EU-strategi med en tydlig vision fast förankrad i en grundläggande tro på frihet, demokrati och marknadsekonomi. I januari kan regeringen vända blad i den svenska EU-politiken och bli en konstruktiv kraft för ett mer frihetligt Europa. 

Linnea Dubois förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet
Johannes Nathell viceordförande Fria Moderata Studentförbundet
Clara Falkenek europapolitisk sekreterare Fria Moderata Studentförbundet